rahul.parikh[ Rahul Parikh ]

現在編集中です。
  1. 2018.11.02 「AIは医師を置き換えない」 ある医療現場からの報告